Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Realizacja: 02.01.2017 do 31.12.2017r „Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych” projekt współfinansowany ze środków Gminy Oświęcim   Projekt obejmuje wsparcie terapeutyczne oraz społeczne dla dzieci i osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.  W wyniku podjętych przez stowarzyszenie działań projektowych Beneficjenci zadania otrzymają niezbędną i profesjonalną pomoc rehabilitacyjną oraz indywidualne formy wsparcia terapeutycznego. Rezultatem projektu będzie wzrost samodzielności i aktywności społecznej oraz poprawa jakości życia niepełnosprawnych dzieci i funkcjonowania w środowisku społecznym.

Read More

Kraina Radości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Realizacja: od 02.01.2017 do 31.07.2017 „Kraina Radości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany ze środków Telewizji Polskiej S.A. Projekt przewiduje prowadzenie terapii zajęciowej i indywidualnej rehabilitacji ruchowej dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu oświęcimskiego, będących podopiecznymi naszego stowarzyszenia przez okres 7 miesięcy

Read More

Skok w samodzielność- rehabilitacja zdrowotna i społeczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Realizacja: od 02.01.2017 do 31.12.2017   „Skok w samodzielność- rehabilitacja zdrowotna i społeczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”– projekt realizowany przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i przewiduje prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej, organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Read More

W drodze do samodzielności – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„W drodze do samodzielności” – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Projekt obejmuje prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej, dogoterapię oraz organizację wyjazdu do teatru dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Zajęcia psychologiczne będą okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji osób niepełnosprawnych oraz zdefiniowania ich atutów i umiejętności, dzięki którym mogą odnosić sukcesy. Podstawą relacji między podopiecznym i terapeutą będzie dobry kontakt, umiejętność…

Read More

Krok ku lepszej przyszłości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

„Krok ku lepszej przyszłości” – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem zmierzającym do maksymalnego usprawniania osób dotkniętych niepełnosprawnością. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym i społecznym przy współudziale osób niepełnosprawnych. Celem rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest poprawa lub utrzymanie na zadowalającym…

Read More

Świat bodźców i zmysłów -­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Świat bodźców i zmysłów” ­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Oferowane w ramach projektu wsparcie ma na celu rozwój ruchowy oraz intelektualny naszych podopiecznych. CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. CELE SZCZEGÓŁOWE: rozszerzenie oferty usług terapeutycznych i pomocy dla podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług terapeutycznych…

Read More

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim Projekt skierowany jest do grupy niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Celem ogólnym projektu jest wzrost samodzielności oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia terapeutycznego. Sposobem realizacji wyznaczonych celów będzie prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz indywidualnej rehabilitacji…

Read More

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze Realizacja zadania polega na prowadzeniu w Ośrodku Stowarzyszenia systematycznej rehabilitacji ruchowej dla 2 niepełnosprawnych dzieci, zamieszkujących Gminę Brzeszcze, będących podopiecznymi Stowarzyszenia. Celem projektu jest poprawa stanu ich zdrowia oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania. Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 10 miesięcy. Zapewnienie indywidualnego  wsparcia terapeutycznego ma na celu rozwój i usprawnienie ruchowe. Całokształt działań rehabilitacyjnych…

Read More

Strefa Aktywnej Radości – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Strefa Aktywnej Radości” – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym naszego stowarzyszenia. Projekt obejmuje prowadzenie kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowanie specjalistycznego wsparcia dla niepełnosprawnych podopiecznych i rehabilitacji społecznej, zmierzającej do zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego usamodzielniania się….

Read More

Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

„Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych II okres finansowania 01.04.2016 r. – 31.03.2017 r. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej pomocy rewalidacyjnej umożliwiającej przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych. Realizacja zadania polega na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych,…

Read More