Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

„Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II okres finansowania 01.04.2016 r. – 31.03.2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej pomocy rewalidacyjnej umożliwiającej przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznego wsparcia dla niepełnosprawnych podopiecznych, a także rehabilitacji społecznej, zmierzającej do zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego usamodzielniania się.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

– terapia zajęciowa,

– muzykoterapia,

– rehabilitacja ruchowa,

– terapia logopedyczna,

– terapia psychologiczna,

– zajęcia sportowe i na basenie,

– wyjazd integracyjny

W podejmowanych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych ważne jest podtrzymywanie i rozwijanie tych umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego i aktywnego życia oraz pełnienia ról społecznych. Całokształt podjętych w ramach projektu działań pomoże zmniejszyć deficyty rozwojowe niepełnosprawnych dzieci, zmierza do poprawy jakości życia i funkcjonowania naszych podopiecznych oraz ich otoczenia, a w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego.