Droga do samodzielności – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

„Droga do samodzielności” – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 119.830 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Droga do samodzielności – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” jest skierowane do grupy 52 niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu oświęcimskiego będących podopiecznymi Stowarzyszenia, u których zdiagnozowano niepełnosprawność umysłową lub ruchową. W projekcie uwzględniono osoby z różnym stopniem upośledzenia umysłowego oraz posiadających dysfunkcje dotyczące wielu sfer.
Projekt realizowany jest przez okres 1 roku od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W ramach realizacji projektu nasi podopieczni uczestniczą w:
– rehabilitacji zdrowotnej (ruchowej),
– terapii zajęciowej,
– muzykoterapii,
– terapii logopedycznej,
– terapii psychologicznej,
– zajęciach sportowych i na basenie
– oraz uczestniczą w wycieczkach integracyjnych.
Rehabilitacja ruchowa obejmuje kinezyterapię, masaże, hydroterapię oraz fizykoterapię.
Terapia zajęciowa polega na celowym organizowaniu zajęć wytwórczych za pomocą prostych narzędzi i materiałów naturalnych w celu poprawy sprawności manualnej, zwiększenia zakresu ruchu i siły mięśni. Bardzo ważny jest bowiem sam proces aktywizacji podopiecznych. W czasie terapii zajęciowej podopieczni będą brali udział w różnorodnych zajęciach w zależności od rodzaju stosowanej terapii zajęciowej.
Działania muzykoterapeutyczne skierowane są przede wszystkim na: usunięcie napięć psychofizycznych, korekcję zaburzonych funkcji, dostarczenie korzystnych doświadczeń społecznych, przygotowanie i przystosowanie psychofizyczne do życia w warunkach uszczuplonej sprawności.
Celem terapii logopedycznej jest rozwój komunikacji dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem:
– rozwój komunikacji werbalnej lub/i wspomaganej, lub/i alternatywnej,
– wzrost społecznych umiejętności komunikacyjnych,
– eliminacja braków w sprawności językowej oraz bogacenie słownictwa.
Terapia psychologiczna w przypadku osób niesprawnych intelektualnie to wielopoziomowe dynamiczne badanie funkcjonowania tej osoby. Celem terapii psychologicznej jest zmniejszenie deficytów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych umysłowo oraz ukształtowanie trwałych postaw wśród rodziców i członków rodzin,
sprzyjających zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej ich dzieci.
Zajęcia sportowe to dla dzieci niepełnosprawnych szczególnie ważna forma ekspresji, mająca ogromny wpływ na dalszy ich rozwój psychiczny i motoryczny realizowany poprzez działania korekcyjno-wychowawcze w zakresie wychowania społecznego, rozwoju sprawności poznawczych i psychomotorycznych.
Natomiast cały proces rehabilitacji w wodzie w głównym stopniu polega na oswojeniu dzieci z wodą i na nauce najprostszych elementów poruszania się w basenie.
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze mają na celu odprężenie psychiczne i fizyczne podopiecznych. Są jedną z form relaksu i działają na rzecz integracji społecznej osób zaangażowanych w marginalizację społeczną, w tym przypadku ze względu na niepełnosprawność. Wycieczki organizowane dla osób niepełnosprawnych dają realną szansę poprawy funkcjonowania psychicznego i fizycznego.

Działania projektowe nakierowane są na wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępu do bezpłatnej rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej. Rezultatem projektu będzie polepszenie jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Realizacja projektu przyczyni się również do rozwiązania problemów społecznych oraz ograniczenia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.