Krok ku lepszej przyszłości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

„Krok ku lepszej przyszłości” terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem zmierzającym do maksymalnego usprawniania osób dotkniętych niepełnosprawnością. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym i społecznym przy współudziale osób niepełnosprawnych. Celem rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest poprawa lub utrzymanie na zadowalającym poziomie sprawności fizycznej, wydolności i tolerancji wysiłku, a także włączenie tych osób w normalne społeczeństwo. Stymulacja rozwoju dziecka wymaga stosowania alternatywnych, niekonwencjonalnych metod i form pracy. Do najczęstszych metod i form należy terapia zajęciowa. Ma ona na celu usprawnianie przez stosowanie różnych celowych, indywidualnych oraz planowych zajęć typu ruchowego i muzykalnego. W zakresie rehabilitacji ruchowej dzieci niepełnosprawne ćwiczą nie tylko motorykę dużą i małą, ale także koordynację wzrokowo – ruchową i równowagę.

Działania projektowe nakierowane są na wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im dostępu do specjalistycznej pomocy rewalidacyjnej, która umożliwi przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier ruchowych i emocjonalnych.