Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych


„Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim – 120.000 zł.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia 38 podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania tych osób i ich rodzin poprzez udostępnienie nieodpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz indywidualnych form wsparcia terapeutycznego.
Cele szczegółowe to:
• udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej,
• zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego,
• zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
• stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych,
• niwelowanie deficytów rozwojowych,
• wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych,
• przejawianie aktywności w zakresie obowiązków życia codziennego,
• zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji,
• usprawnienie manualne oraz ruchowe,
• wypracowanie u podopiecznych umiejętności rozładowania napięcia psychofizycznego w pożądany społecznie sposób,
• umiejętność nawiązywania interakcji społecznych i współpracy z grupą,
• integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy. W ramach realizacji projektu nasi podopieczni, w zależności od indywidualnych potrzeb i wskazań lekarza, korzystają w Stowarzyszeniu z:
– rehabilitacji ruchowej,
– terapii zajęciowej,
– terapii logopedycznej,
– terapii psychologicznej,
– zajęć sportowych i na basenie,
– zajęć informatycznych
– oraz uczestniczą w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych.
Całokształt działań prowadzonych w ramach projektu przyczynia się do poprawy stanu zdrowia podopiecznych oraz jakości ich funkcjonowania. Organizowana rehabilitacja zdrowotna i społeczna zmniejsza deficyty rozwojowe podopiecznych i wpływa na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Niemierzalnym jakościowym efektem realizacji projektu jest poprawa samooceny przez podopiecznych oraz wzrost motywacji do podjęcia przez nich różnych form aktywności.

Posted in Bez kategorii, Projekty and tagged .