Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych


„Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim – 120.000 zł.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia 38 podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania tych osób i ich rodzin poprzez udostępnienie nieodpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz indywidualnych form wsparcia terapeutycznego.
Cele szczegółowe to:
• udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej,
• zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego,
• zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
• stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych,
• niwelowanie deficytów rozwojowych,
• wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych,
• przejawianie aktywności w zakresie obowiązków życia codziennego,
• zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji,
• usprawnienie manualne oraz ruchowe,
• wypracowanie u podopiecznych umiejętności rozładowania napięcia psychofizycznego w pożądany społecznie sposób,
• umiejętność nawiązywania interakcji społecznych i współpracy z grupą,
• integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy. W ramach realizacji projektu nasi podopieczni, w zależności od indywidualnych potrzeb i wskazań lekarza, korzystają w Stowarzyszeniu z:
– rehabilitacji ruchowej,
– terapii zajęciowej,
– terapii logopedycznej,
– terapii psychologicznej,
– zajęć sportowych i na basenie,
– zajęć informatycznych
– oraz uczestniczą w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych.
Całokształt działań prowadzonych w ramach projektu przyczynia się do poprawy stanu zdrowia podopiecznych oraz jakości ich funkcjonowania. Organizowana rehabilitacja zdrowotna i społeczna zmniejsza deficyty rozwojowe podopiecznych i wpływa na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Niemierzalnym jakościowym efektem realizacji projektu jest poprawa samooceny przez podopiecznych oraz wzrost motywacji do podjęcia przez nich różnych form aktywności.