Ogłoszenia

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” poszukuje firmy audytorskiej do wykonania audytu zewnętrznego projektu PFRON. Podmiot ( firma audytorska) musi spełniać określone poniżej warunki:

1) Musi posiadać określone doświadczenie
a. Dysponować osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
b. Posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów
finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
c. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania
środków publicznych,
posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu
wewnętrznego.

Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

2) Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:

a. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,

b. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

c. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego

Dokumenty, o których mowa w ust. B, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu.

3) Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

4) Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg
bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy.

5) Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.

6) Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności składanego przez osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu stanowi załącznik do „Wytycznych”.

7) Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.

Prosimy o składanie ofert na adres poczty elektronicznej. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny. Kwota wynikająca z budżetu projektu, którą możemy zaoferować za wykonanie usługi to 6000 PLN

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną lub listownie na adres stowarzyszenia do 10 lutego 2019r.

email: stowarzyszenie@niepelnosprawni-oswiecim.pl

Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”

ul. Zwycięstwa 75, 32-600 Oświęcim