Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim

Projekt skierowany jest do grupy niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Celem ogólnym projektu jest wzrost samodzielności oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia terapeutycznego. Sposobem realizacji wyznaczonych celów będzie prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz indywidualnej rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej i terapii psychologicznej. Specjalistyczna i kompleksowa pomoc rewalidacyjna umożliwi naszym niepełnosprawnym podopiecznym przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych. Prowadzona w ramach projektu rehabilitacja zdrowotna i społeczna wpłynie na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Niemierzalnym jakościowym efektem realizacji projektu będzie poprawa samooceny przez podopiecznych oraz wzrost motywacji do podjęcia przez nich różnych form aktywności.