STATUT


ROZDZIAŁ I – Postanowienia Ogólne
ROZDZIAŁ II – Cele i zadania Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
ROZDZIAŁ IV – Organy i struktura Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ V – Fundusze i Majątek Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ VI – Rozwiązanie Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ VII – Postanowienia Końcowe

Podgląd PDF


 

 

STATUT
Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” zostało ustanowione z woli rodziców założycieli jako dobrowolne, samorządne zrzeszenie członków do realizacji celów niezarobkowych, określonych w § 7 niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
3. Stowarzyszenie używa znaku graficznego, pieczęci i odznak, które to, wraz z nazwą, korzy-
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej swoich
5. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oświęcim.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.
3. Stowarzyszenie może współtworzyć związki stowarzyszeń i brać udział w życiu publicznym we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie posiada swoją pieczęć o nazwie: Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”

 

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie członków i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, wychowawczych, socjalnych lub ekonomicznych.
2. Organizowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu niesienie pomocy rodzinom w wypełnianiu ich zadań.
3. Wzmacnianie postaw zmierzających do umacniania rodziny, ochrony zdrowia, poszanowania pracy oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
4. Udzielanie wsparcia w stwarzaniu jak najlepszych warunków do realizacji programów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych poprzez wielokierunkową stymulację wszystkich sfer rozwojowych takich jak: nauczanie i wychowanie dzieci zgodnie z odpowiednią wiedzą  w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, rehabilitacji i wszelkiego typu oddziaływań terapeutycznych.
5. Podejmowanie działań mających na celu umożliwienie wychowankom zdobywania umiejętności i wiadomości, których efektem będzie przystosowanie społeczne na miarę indywidualnych możliwości każdego wychowanka. Przyjmuje się zasadę postępu każdego dziecka, aż do osiągnięcia przez nie sprawności społecznej polegającej na samodzielnym lub z pomocą osób drugich funkcjonowaniu w życiu dorosłym. Zasada ta winna być realizowana poprzez wielopłaszczyznowe oddziaływania przy ścisłej współpracy z rodziną i środowiskiem społecznym dziecka niepełnosprawnego.
6. Wywieranie wpływu na środowisko lokalne poprzez zaangażowanie różnych instytucji działających na rzecz dzieci lub i ich rodzin.
7. Podejmowanie wszelkich działań na płaszczyźnie prawnej i administracyjnej związanych ze wspieraniem dzieci, ich rodziców i opiekunów.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) zorganizowanie bazy lokalowej, własnych ośrodków o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, usprawniającym, ośrodków wsparcia, opiekuńczych, poradni rodzinnej,
b) prowadzenie i organizowanie zajęć, imprez lub obozów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych,
c) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych,
d) prowadzenie działalności edukacyjno–informacyjnej oraz doradczej,
e) organizowanie pomocy materialnej, akcji zbiórek darów,
f) mobilizowanie lokalnego środowiska do pracy społecznej mającej na celu przekazywanie odpowiednich wzorców wychowywania dzieci i młodzieży oraz opieki nad nimi,
g) organizowanie wypoczynku dla dzieci,
h) organizowanie konferencji i szkoleń i udział w nich,
i) tworzenie grup wsparcia dla dzieci i rodzin,
j) współpraca z lokalnymi władzami, organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami, placówkami wychowania, zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, pozarządowymi, uczelniami, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne wyrażające zamiar wsparcia i realizacji celów oraz zadań Stowarzyszenia.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 10

Członkostwo w Stowarzyszeniu może być:
1. zwyczajne,
2. wspierające,
3. honorowe

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Stowarzyszenia.
2. Wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia.
3. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski, postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z lokali i sprzętu Stowarzyszenia oraz usług zatrudnionych specjalistów i pracowników.
5. Uczestniczyć w zebraniach, kursach, konferencjach, spotkaniach i uroczystościach Stowarzyszenia.
6. Uzyskiwać informacje od organów Stowarzyszenia o jego działalności.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna albo osoba prawna, która zgłosi pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia chęć wspierania realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

§ 14

Członek wspierający ma prawo:
1. Wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w zebraniach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem doradczym.
3. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia może otrzymać osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczny wkład w jego działalność. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 16

Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminu organizacyjnego i uchwał organów Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Czynnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
3. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
4. Godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz oraz dbać o jego dobre imię.
5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia przez pisemne oświadczenie złożone Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu:
– naruszenia postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
– szkodliwego dla Stowarzyszenia działania,
– niepłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez kolejnych 6 miesięcy
– z powodu utraty praw publicznych oraz prawomocnego orzeczenia sądu za przestępstwo.
3. Rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Śmierci członka.

§ 19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia podejmowana na najbliższym jego zebraniu w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Organy i struktura Stowarzyszenia

§ 20

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 22

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w trybie zwykłym raz na rok oraz w trybach nadzwyczajnych na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania lub Komisji Rewizyjnej.
2. W trybach nadzwyczajnych Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od wniosku w tej sprawie.

§ 24

1. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem jego obrad.
2. Do ważności obrad i uchwał Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli w oznaczonym pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie zbierze się wymagana liczba członków uprawnionych do głosowania (quorum) Zarząd Stowarzyszenia zwołuje drugi termin Walnego Zgromadzenia po upływie co najmniej 15 minut po pierwszym terminie. Ponowne zebranie i obrady Walnego Zgromadzenia są ważne (prawomocne) bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania w nim uczestniczących.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba, która przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu zatwierdzenia regulaminu obrad i wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów (50 % + l) przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania nie obowiązuje.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Wybór przewodniczącego obrad.
2. Uchwalenie regulaminu obrad.
3. Uchwalenie celów i zadań Stowarzyszenia.
4. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie zmian statutu.
7. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Stowarzyszenia.
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
10. Nadawanie godności członka honorowego.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia
13. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 26

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wykonawczym organem Stowarzyszenia, który składa się z pięciu osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków posiadających bierne prawo wyborcze.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
– Prezesa,
– Wiceprezesa,
– trzech Członków Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie wybiera poszczególnych członków Zarządu.
4. Zebrania Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Uchwały Zarządu zapadają przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyzje głos Prezesa, lub gdy Prezes jest nieobecny Wiceprezesa.
6. Zarząd w uchwale nadaje regulamin organizacyjny Stowarzyszenia, który określa w praktyczne kwestie dotyczące wykonywania celów i zadań Stowarzyszania, a w szczególności: sprawy techniczne, rozkład dnia, procedurę i kwalifikowanie przyjęć dzieci i wychowanków na zajęcia prowadzone w Stowarzyszeniu.
7. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie mogą być członkami organów Stowarzyszenia.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Koordynowanie i kierowanie działaniami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Nadawanie regulaminu organizacyjnego.
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
5. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Podejmowanie w formie uchwał decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
7. Zatrudnianie koordynatora Stowarzyszenia.
8. Zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia.
9. Uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia.
10. Przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności publicznej.
11. Zatrudnianie i zwalnianie osób w Stowarzyszeniu oraz uchwalanie wysokości ich wynagrodzeń.
12. Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
13. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia odpowiedzialnym przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. Składa się z trzech osób wybieranych na poszczególne funkcje przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się członków w następujących funkcjach:
– Przewodniczącego,
– Wiceprzewodniczącego,
– Członka Komisji Rewizyjnej.
3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał przy obecności pełnego składu Komisji Rewizyjnej.
4. W celu wykonania zadań określonych w § 29 Komisja Rewizyjna ma prawo uzyskiwania od Zarządu Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać dokumenty Stowarzyszenia, sprawdzać stan majątku Stowarzyszenia.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Co najmniej raz na 12 miesięcy kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, sporządzanie i przedstawianie wniosków, zaleceń pokontrolnych.
2. Kontrola bieżących prac Stowarzyszenia.
3. Składanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
5. Uchwalanie regulaminu swojego działania.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
– nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
– nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 30

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 ust. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie.
3. W drodze kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
4. W razie takiego zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, że ich uzupełnienie w drodze kooptacji nie jest możliwe, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu władz.
5. W drodze kooptacji nie jest możliwe powołanie osoby, która pełniłaby funkcje prezesa Stowarzyszenia.

§ 31

1. Koordynator Stowarzyszenia jest pracownikiem Stowarzyszenia wspomagającym Zarząd w wykonywaniu jego zadań. Koordynator podlega w stosunku zatrudnienia Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Koordynator zatrudniany jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 32

Do kompetencji Koordynatora Stowarzyszenia może należeć:
1. Kierowanie podległymi pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie oraz nadzorowanie ich pracy.
2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów krajowych i zagranicznych.
3. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie planów na rok następny do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Uczestnictwo w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach:
– wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia
– zatrudniania pracowników
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Zarząd.

 

 

ROZDZIAŁ V
Fundusze i Majątek Stowarzyszenia

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Stowarzyszenie ma prawo nabywać, zbywać oraz posiadać majątek nieruchomy i ruchomy zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§ 34

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
– Wpływy ze składek członkowskich
– Wpływy pochodzące ze zbiórek, darowizn, spadków, zapisów
– Dotacje
– Dobrowolne wpłaty i subwencje
– Dochody z ofiarności publicznej i imprez
– Dochody z majątku własnego oraz działalności statutowej.

§ 35

1. Osoby fizyczne lub prawne przekazujące Stowarzyszeniu nieodpłatnie środki pieniężne lub rzeczowe, cedujące na jego rzecz prawa majątkowe lub świadczące nieodpłatnie usługi są darczyńcami lub sponsorami.
2. Stowarzyszenie odmówi przyjęcia na jego rzecz praw majątkowych, jeżeli nie są one wolne od obciążeń wobec osób trzecich lub zostały nabyte niezgodnie z przepisami prawa.
3. Środki finansowe lub rzeczowe wniesione przez fundatorów, darczyńców lub sponsorów stają się własnością Stowarzyszenia.

§ 36

1.Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu.
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes Stowarzyszenia i jeden z wiceprezesów.
3. Upoważnienia, o których mowa w punkcie 1 i 2 mogą być przeniesione odpowiednio przez Zarząd na koordynatora Stowarzyszenia lub inne osoby w ramach powierzonych im funkcji, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
5. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu naszego Stowarzyszenia.
7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną w ilości 3-5 osób, która przeprowadza likwidację zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Urzędu Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na organizację działalności rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych.

 

 

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia Końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.