ZAJĘCIA

W stowarzyszeniu funkcjonuje świetlica terapeutyczna.
Czynna jest codziennie od 10.00 do 18.00.

Świetlica traktowana jest przez podopiecznych jak drugi dom. Tu mogą realizować swoje marzenia, rozwijać talenty i zainteresowania, tu zawiązują się sympatie i przyjaźnie. Podopieczni codziennie doświadczają swojej dorosłości, uczą się odpowiedzialności i radzenia sobie z codziennymi czynnościami. Świetlica zapewnia im również możliwość aktywnego kontaktu z rówieśnikami, ze środowiskiem społecznym, a także daje możliwość dalszego doskonalenia czy utrwalania już zdobytych umiejętności, np. w zakresie zaradności życiowej.

Dzięki stworzeniu miejsca, jakim jest pracownia terapii zajęciowej, terapeuta zyskuje możliwość zaplanowania i usystematyzowania pracy z podopiecznym, a sam podopieczny ma możliwość kontynuacji rozpoczętych działań. Pracownia jest również miejscem eksponowania prac powstałych w trakcie zajęć, co ma istotne znaczenie terapeutyczne. W czasie terapii zajęciowej podopieczni biorą udział w różnorodnych zajęciach w zależności od rodzaju stosowanej terapii zajęciowej:

  • Ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne;
  • Socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych, czy towarzyskich;
  • Arteterapia – terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze sztuką i kulturą;

Podopieczni w zależności od potrzeb i wskazań lekarza, korzystają również z:

  • rehabilitacji ruchowej;
  • terapii logopedycznej;
  • terapii psychologicznej;
  • zajęć sportowych i na basenie;
  • dogoterapii;

Organizujemy również wycieczki integracyjne i spotkania okolicznościowe.

Rehabilitacja ruchowa obejmuje kinezyterapię, masaże, hydroterapię oraz fizykoterapię. W Ośrodku mamy przystosowane dwie sale do terapii ruchowej oraz hydroterapii. Dla najbardziej poszkodowanych podopiecznych zapewniamy rehabilitację w warunkach domowych.

Celem terapii logopedycznej jest kształcenie i rozwijanie komunikacji słownej w jej różnych aspektach. Naczelnym celem tejże terapii jest umożliwienie komunikacji z otoczeniem. Usprawnianie mowy jest procesem długotrwałym, powolnym, a uzyskane efekty zależą od konkretnego dziecka. W ramach terapii logopedycznej prowadzone są również konsultacje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych mające na celu weryfikację postępów dziecka, pokaz technik terapeutycznych do wykonywania w domu oraz wsparcie rodziców w pracy z dzieckiem.

Terapia psychologiczna w przypadku osób niesprawnych intelektualnie to wielopoziomowe dynamiczne badanie funkcjonowania tej osoby. Każde zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości danego podopiecznego oraz uwzględniają indywidualne zainteresowania dziecka. Celem terapii psychologicznej prowadzonej w naszym stowarzyszeniu jest zmniejszenie deficytów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych umysłowo oraz ukształtowanie trwałych postaw wśród rodziców i członków rodzin, sprzyjających zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej ich dzieci.

Prowadzone w naszej placówce zajęcia sprawnościowo – ruchowe (sportowe) oddziałują korzystnie na sferę psychoruchową w zakresie dużej i małej motoryki (kontrola postawy i lokomocji). Udział w zajęciach sportowych rozwija także koordynację wzrokowo­ruchową i czuciowo­słuchową u naszych podopiecznych.

Natomiast cały proces rehabilitacji w wodzie w głównym stopniu polega na oswojeniu dzieci z wodą i na nauce najprostszych elementów poruszania się w basenie.

Dogoterapia – to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi  chorobami, jak; autyzm, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe,  niedowład kończyn oraz wiele innych.